Ocena zasadniczych wymagań

Zgodnie z Art. 217 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Read More

Ocena minimalnych wymagań

Zgodnie z Art. 217 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności...

Read More

Plany BIOZ

Zgodnie z Art. 18.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - do obowiązków inwestora należy organizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...

Read More

Instrukcje bezpieczeństwa poż.

Zgodnie z §6.1. Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Read More